Αγαπητοί φίλοι, Μπορείτε να στέλνετε τα κείμενά σας στο palmografos@gmail.com - Δωρεάν δημοσίευση Αγγελιών στο palmografos@gmail.com

Royal Bank of Scotland: Αυξήσεις μισθών μόνο εάν η Ελλάδα παραμείνει στο ευρώ

Αρχική | Οικονομία | Royal Bank of Scotland: Αυξήσεις μισθών μόνο εάν η Ελλάδα παραμείνει στο ευρώ

Aυξήσεις 2% από την 1/1/2015 και 2% από την 1/1/2016  προβλέπει η επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και η διοίκηση της Royal Bank of Scotland,μόνο εάν η χώρα δεν βγει από το ευρώ.

Συγκεκριμένα στην σύμβαση αναφέρεται : "Λόγω της κρίσιμης για την Ελλάδα οικονομικής συγκυρίας κατά την περίοδο υπογραφής της παρούσας ΕΣΣΕ, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, στην ακραία περίπτωση εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, θα επαναδιαπραγματευθούν το άρθρο 2 της παρούσας, εφόσον ζητηθεί τουλάχιστον από το ένα εξ αυτών"

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σύμβασης


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2015-2016)


Στον Πειραιά, σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 μεταξύ της εγκαταστημένης στον Πειραιά και επί της Ακτής Μιαούλη 45 τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “The Royal Bank of Scotland plc”, που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος κ. Κωνσταντίνο Βαβαρούτα (καλούμενη στο εξής “η Τράπεζα”) και της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία “Σύλλογος Υπαλλήλων της The Royal Bank of Scotland plc”, που εδρεύει στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 45, και που εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κ. Μαρία Σκαρμέα και τη Γενική Γραμματέα κ. Μαρία Κυπαρίση (καλουμένης στο εξής “ο Σύλλογος”), συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:


Άρθρο 1 Η Τράπεζα και ο Σύλλογος συμφωνούν και αποδέχονται όπως κατά το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016, οι αποδοχές και γενικότερα οι όροι εργασίας των μελών του Συλλόγου με την Τράπεζα ρυθμίζονται αποκλειστικά από την παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (καλούμενη στο εξής “ΕΣΣΕ”) και τον Οργανισμό - Κανονισμό του προσωπικού της Τράπεζας όπως έχει συμφωνηθεί με την από 5 Ιανουαρίου 1978 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων μερών. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού αυτού συμφωνούνται ως εξής:


Άρθρο 2 Το σύνολο των κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 μηνιαίων αποδοχών των clerical υπαλλήλων της Τράπεζας αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 κατά ποσοστό 2% και το σύνολο των κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων της Τράπεζας αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 κατά ποσοστό 2%.

Η αύξηση αυτή περιλαμβάνει και εξοφλεί και μ' αυτήν συμψηφίζεται κάθε άλλη χορηγηθείσα ή μέλλουσα να χορηγηθεί, επιχειρησιακή, κλαδική ή άλλη αύξηση, εφόσον έχει ή θα έχει ισχύ (ακόμη και αναδρομική) ενωρίτερη της σήμερον.

Ενδεικτικώς, σε περίπτωση που, με ΣΣΕ μεταξύ της ΟΤΟΕ και Ελληνικών Τραπεζών ή με έκδοση διαιτητικών αποφάσεων, θα προβλέπεται για το διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2016 μεταβολή των μισθολογικών κλιμακίων του ενιαίου μισθολογίου των υπαλλήλων των Ελληνικών Τραπεζών ή μισθολογική μεταβολή λόγω αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας ή άλλη ρύθμιση που θα έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή των αποδοχών, η ρύθμιση αυτή θεωρείται ότι ήδη καλύπτεται από την παρούσα ΕΣΣΕ και θα γίνει νέος υπολογισμός των αποδοχών του προσωπικού με τον εξής τρόπο:

Στις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 καταβαλλόμενες αποδοχές στο προσωπικό που καλύπτεται από την παρούσα ΕΣΣΕ θα γίνει νέος υπολογισμός των κλιμακίων και των επιδομάτων. Η προς τα πάνω ή προς τα κάτω διαφορά που θα προκύψει επί του συνόλου, θα αφαιρεθεί από ή θα προστεθεί αντίστοιχα στο Ειδικό Επίδομα, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ώστε η συνολική αύξηση που θα προκύψει να είναι πάλι ακριβώς 2%. Ομοίως η προς τα πάνω ή προς τα κάτω διαφορά που θα προκύψει επί του συνόλου την 1η Ιανουαρίου 2016, θα αφαιρεθεί από ή θα προστεθεί αντίστοιχα στο Ειδικό Επίδομα, όπως αυτό θα έχει τότε διαμορφωθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ώστε η συνολική αύξηση που θα προκύψει τότε να είναι πάλι ακριβώς 2%.


Άρθρο 3 Σε περίπτωση που συμφωνηθεί μεταξύ της ΟΤΟΕ και των Ελληνικών Τραπεζών αύξηση ημερών άδειας, τροποποίηση ωραρίου, τροποποίηση καθεστώτος αδειών γονικών ή εγκυμοσύνης, αυτά θα ισχύσουν αντίστοιχα.


Άρθρο 4 Για τα στεγαστικά δάνεια για αγορά α΄ κατοικίας και με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις των κλαδικών συμβάσεων, η Τράπεζα θα διατηρήσει τα οριζόμενα στην ΕΣΣΕ 2013-2014 επιτόκιά της, ήτοι 2% για ποσό έως € 200.000 και 3% για ποσό από €200,001 και άνω. Η χρονική διάρκεια των εφεξής χορηγούμενων στεγαστικών δανείων ορίζεται στα 40 έτη κατ' ανώτατο όριο, στο πλαίσιο της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας.

Επίσης για τα καταναλωτικά δάνεια, η Τράπεζα θα διατηρήσει το οριζόμενο στην ΕΣΣΕ 2013-2014 επιτόκιο, ήτοι 3%. Τα ως άνω επιτόκια ισχύουν καθόλη τη διάρκεια της παρούσας.


Άρθρο 5 Με την παρούσα επιβεβαιώνεται η δέσμευση της Τράπεζας για την απρόσκοπτη παροχή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των προστατευόμενων μελών τους, τα οποία συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους και στην ποιότητα της εργασίας τους. Ενδεικτικώς αυτά περιλαμβάνουν:

Τη συνέχιση πλήρους κάλυψης του κόστους της -προβλεπόμενης στο άρθρο 5 (παράγραφος V) της από 5 Ιανουαρίου 1978 Ειδικής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας- παροχής πρόσθετης κάλυψης ιατρικής περιθάλψεως, μέσω ομαδικού προγράμματος ασφάλισης ζωής και υγείας για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους

Τη συνέχιση παροχής ατομικού check-up υγείας για τους εργαζόμενους, με επιλογή μεταξύ των συνεργαζόμενων για το σκοπό αυτό διαγνωστικών κέντρων ή νοσοκομείων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της τράπεζας

Την εφάπαξ χορήγηση διατακτικών γεύματος (ticket restaurants), ποσού €150 έκαστη ετησίως στους υπαλλήλους αυτής, κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2015 και 2016


Άρθρο 6 Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι κατέληξαν στην υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και προσεκτική στάθμιση όλων των οικονομικών και των άλλων παραγόντων και μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος δηλώνει ότι με τις ρυθμίσεις της παρούσας ΕΣΣΕ ικανοποιούνται τα περισσότερα των εκκρεμών εργασιακών αιτημάτων του. Και τα δύο μέρη δηλώνουν ότι θα τηρήσουν τους όρους της παρούσης.

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι, στο βαθμό που δεν θα παραβιάζονται τα διά της παρούσης ρυθμισθέντα οικονομικά και εργασιακά του θέματα, θα λειτουργεί σε συνθήκες εργασιακής ειρήνης και δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα εμπόδιζαν την ομαλή λειτουργία της Τράπεζας. Θα καταβάλλει δε κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξή της ώστε αυτό να αποβεί σε όφελος της Τράπεζας και των εργαζομένων. Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση μη τήρησης του Κανονισμού-Οργανισμού ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας εκ μέρους της Τράπεζας, όπως σε περίπτωση βλαπτικής μεταβολής κλπ, ο Σύλλογος δεν δεσμεύεται από την παρούσα ρήτρα εργασιακής ειρήνης.


Άρθρο 7 Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως επιχειρησιακή, έχει αποκλειστική εφαρμογή στο προσωπικό της Τράπεζας που καλύπτεται από αυτή σε περίπτωση συρροής της με άλλη παρόμοια και ειδικότερα σε περίπτωση συρροής της με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφονται μεταξύ της ΟΤΟΕ και άλλων Τραπεζών ή τις αντίστοιχες Διαιτητικές αποφάσεις.

Δεν εφαρμόζεται όμως στο προσωπικό της Τράπεζας που δεν καλύπτεται από τον Οργανισμό – Κανονισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 αυτού κι έχει συμφωνηθεί με την από 5 Ιανουαρίου 1978 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Άρθρο 8 Λόγω της κρίσιμης για την Ελλάδα οικονομικής συγκυρίας κατά την περίοδο υπογραφής της παρούσας ΕΣΣΕ, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, στην ακραία περίπτωση εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, θα επαναδιαπραγματευθούν το άρθρο 2 της παρούσας, εφόσον ζητηθεί τουλάχιστον από το ένα εξ αυτών.


Άρθρο 9 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται όπως οι ρυθμίσεις της παρούσας ΕΣΣΕ ισχύσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 ταύτης και έχουν αυτές αποκλειστική εφαρμογή για το προσωπικό της Τράπεζας που καλύπτεται από την παρούσα ΕΣΣΕ.

Με την παρούσα δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και ρυθμίσεις που ισχύουν στο προσωπικό με οποιοδήποτε τρόπο (ΣΣΕ, ΔΑ, πρακτικά συμφωνίας, εγκύκλιοι διοίκησης, επιχειρησιακή πρακτική κλπ).

enikonomia.gr

Πρόσθεσέτο στο Facebook Πρόσθεσέτο στο Twitter

Επαναφορά Λαυρεντιάδη με νέα βιομηχανική μονάδα εκεί που βρισκόταν η Νεοχημική

30 Μαρτίου 2024, 15:02
Του Γιώργου Λαμπίρη   Φωτό: enochimiki.gr Στην επανέναρξη μίας από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που γνωρίζει αρκετά καλά, ...

Στα 830 ευρώ ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός - Ποια επιδόματα αυξάνονται

29 Μαρτίου 2024, 15:19
Την αύξηση του κατώτατου μισθού, κατά 50 ευρώ, στα 830 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ...

Αντίστροφη μέτρηση για τη ΛΑΡΚΟ

28 Μαρτίου 2024, 19:49
Εχει κοστίσει 144 εκατ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια – Το σχέδιο για τους εργαζομένους   Το ...


Σχολιάστε το άρθρο:συνολικά: | προβολή:

    image

    Περί Καλλιόπης...

    Ενημερωτικό σημείωμα προς κ. Στέφανο Κασσελάκη, Στρατιώτη Πυροβολικού, Θήβα Αγαπητέ κύριε Κασσελάκη, Ακούγοντας τις πρόσφατες δηλώσεις σας περί της αγγαρείας καθαρισμού της τουαλέτας στο στρατό, της επονομαζόμενης «Καλλιόπης», ονομασία που σπεύσατε να χαρακτηρίσετε ως σεξιστική, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:  Όταν πρωτολειτούργησε ο υπόγειος ηλεκτρικός σταθμός της Ομόνοιας το 1930, ήταν διακοσμημένος με τα αγάλματα των εννέα Μουσών. Ακριβώς έξω από τις τουαλέτες ...
    Διαβάστε το άρθρο
Newsletter
Email:
Λέξεις κλειδιά
Αξιολογήστε αυτο το άρθρο
0