Αγαπητοί φίλοι, Μπορείτε να στέλνετε τα κείμενά σας στο palmografos@gmail.com - Δωρεάν δημοσίευση Αγγελιών στο palmografos@gmail.com

Ηλεκροπαραγωγοί: Πώς θα φορολογηθούν κατά 90% τα «υπερέσοδα»

Αρχική | Οικονομία | Ηλεκροπαραγωγοί: Πώς θα φορολογηθούν κατά 90% τα «υπερέσοδα»

Ποιες εκπτώσεις και παροχές των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας αφαιρούνται από την έκτακτη εισφορά - Οι υπόχρεοι και οι εξαιρέσεις των παραγωγών ΑΠΕ - Πώς υπολογίζεται η εισφορά 90% - Αναλυτικά όσα ορίζει η τροπολογία

 

Χρήστος Κολώνας

Στη θέσπιση της φορολόγησης κατά 90% των λεγόμενων υπερεσόδων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αποκόμισαν κατά την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2021 έως και 30 Ιουνίου 2022 προχωρά η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατέθεσαν στον κλιματικό νόμο οι υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπεται η επιβολή «άπαξ έκτακτης εισφοράς με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους από τη συμμετοχή εκάστης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2021 έως και 30η Ιουνίου 2022».

 

Οι υπόχρεοι και οι εξαιρέσεις των παραγωγών ΑΠΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής τους, καθώς και εκείνες που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.).

 

Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται:

 ·       οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης.

 ·       οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων που είναι εγκατεστημένοι στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (ΜΣΣ) Κρήτης.

 Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.ΗΘ.Υ.Α.), η εισφορά επιβάλλεται μόνο επί της ποσότητας παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζημιώνεται από τη συμμετοχή του παραγωγού αυτού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Πώς υπολογίζεται η εισφορά 90%

Η εισφορά υπολογίζεται ανά μήνα της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου με την εφαρμογή συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της θετικής διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του υπόχρεου, μεταξύ του μήνα εξέτασης και του ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους, σταθμισμένης με το Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής και αφαιρουμένων εκπτώσεων σε τελικούς καταναλωτές και επιστροφών, δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εξής:

 «‘Εκτακτη Εισφορά = 90%* [Θετική διαφορά του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους * (1- Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής) – Εκπτώσεις – επιστροφές Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας].»

 Άρα με βάση τη μεθοδολογία από τα υπερέσοδα αφαιρούνται το ποσοστό των συμβάσεων προμήθειας ρεύματος με σταθερά τιμολόγια, οι εκπτώσεις και οι επιστροφές διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ρεύματος.

 

Με ορκωτούς λογιστές

Η τροπολογία ορίζει πως τα προαναφερόμενα μεγέθη για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς θα πρέπει να πιστοποιηθούν με ορκωτούς λογιστές.

Έτσι η  διαφορά του μικτού περιθωρίου κέρδους καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τις παραδοχές, τις παραμέτρους και τον τρόπο υπολογισμού που ορίζονται σε κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα εκδοθεί με την ψήφιση των διατάξεων.

Ως Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής λαμβάνονται, εφόσον  πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, οι ποσότητες που διατέθηκαν ανά μήνα εξέτασης από προμηθευτή, είναι ίδιο πρόσωπο υπόχρεο συνδεδεμένο αυτόν πρόσωπο, σε τελικούς καταναλωτές δυνάμει συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δεν αναπροσαρμόζονται με βάση τη  διακύμανση των τιμών στις ως άνω αγορές και που έχουν συναφθεί πριν 1η Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέστερη μεταβολή στους όρους αυτών, προς σύνολο των ποσοτήτων που διατέθηκαν στους τελικούς καταναλωτές, του ίδιου μήνα από ως άνω προμηθευτή,

Ως Εκπτώσεις λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, τα ποσά που αποδίδονται ανά μήνα εξέτασης προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει κατανάλωσής τους, από προμηθευτή ο οποίος είναι είτε το ίδιο πρόσωπο υπόχρεο, είτε συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο. Για την εφαρμογή της έκτακτης εισφοράς λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εκπτώσεις που χορηγούνται επί της κατανάλωσης ενέργειας τιμολογίων προμήθειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ως επιστροφές δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά μήνα εξέτασης, λαμβάνονται, εψφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, τα ποσά που ο υπόχρεος επέστρεψε στον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή, δυνάμει διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 8η Μαρτίου 2022.

 

Για επιδοτήσεις ρεύματος τα έσοδα

Το ποσό της  εισφοράς υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ανά παραγωγό, επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτές.

Η εισφορά καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, σχετικής πράξης προσδιορισμού. Η προθεσμία και άσκηση προσφυγής κατά πράξης προσδιορισμού δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

Οικονομικός Ταχυδρόμος

Πρόσθεσέτο στο Facebook Πρόσθεσέτο στο Twitter

Σκυλακάκης: Τα 3 μέτρα στήριξης των καταναλωτών για τις αυξήσεις στο ρεύμα

17 Ιουλίου 2024, 12:23
- Τι ισχύει για την επιδότηση τον Αύγουστο     Ο υπουργός ανακοίνωσε έκτακτη επαναφορά του τέλους ...

Μαφία και στα ακίνητα του Δημοσίου – Πώς δρούσε

15 Ιουλίου 2024, 14:51
Στοιχεία για κύκλωμα που λυμαινόταν ακίνητα του Δημοσίου έχει παραδώσει στις αρμόδιες αρχές η ...

ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε τέσσερα ακόμα καταστήματα της H&M

20 Ιουνίου 2024, 22:50
Εξέδιδαν, αλλά δεν διαβίβαζαν αποδείξεις στην ΑΑΔΕ. Επιβλήθηκαν σημαντικά πρόστιμα σε κάθε ένα από ...


Σχολιάστε το άρθρο:συνολικά: | προβολή:

Newsletter
Email:
Λέξεις κλειδιά
Αξιολογήστε αυτο το άρθρο
0